Meningsmålinger 2018

Ny meningsmåling fra Folk og Forsvar

 

Folk og Forsvar publiserer hvert år en meningsmåling med spørsmål om folks forhold til Forsvaret og til deltakelse i internasjonalt samarbeid i regi av NATO, FN og EU, samt holdninger til norsk forsvarsindustri. Årets måling ble holdt av Opinion i august.

Høy oppslutning om Forsvaret

Ni av ti nordmenn (87 %) er positive til å ha et militært forsvar. Denne andelen har vært stigende de siste årene, selv om vi i år ser en liten tilbakegang på 2 %. Menn er mer positive enn kvinner (henholdsvis 90 og 84 %), og andelen som er positive øker med alderen. Kun 75 % av unge mellom 18-24 år er positive, mens denne andelen har økt til 93 % i gruppen 56-80 år. Alle politiske partier har et klart flertall blant sine velgere som er positive til Forsvaret, høyest er Venstre med 95 % og lavest er Rødt med 74 %. Når spurt om hvorfor Norge bør at et militært forsvar, svarer 63 % av de spurte at vi trenger hjelp til å forsvare oss hvis vi blir angrepet.

Åtte av ti (79 %) ønsker å beholde verneplikten, og her er kvinner mer positive enn menn (henholdsvis 81 og 77 %). Åtte av ti (81 %) mener også at vi burde forsvare oss militært dersom Norge skulle bli angrepet, ett tall som har ligget stabilt de siste årene. og syv av ti (72 %) er også selv villige til å bidra med å utføre de oppgaver de er i stand til.

Inntrykket av Forsvaret er på sitt beste siden 2015, og 44 % mener at kvaliteten er ”svært god” eller ”ganske god”. 43 % av de spurte mener at forsvarsbudsjettet er for lite, en klar bedring fra fjorårets 49 %.

Internasjonalt samarbeid

Tre av fire (76 %) mener at medlemskapet i NATO bidrar til å trygge landet, en svak oppgang fra fjoråret. Oppslutningen er høyere blant menn (83 %) enn kvinner (69 %). Venstres velgere er mest positive til NATO (93 %), mens skepsisen er størst hos Rødt (42 %). Syv av ti (70 %) mener også at Norge bør delta i NATO-operasjoner som har et FN-mandat. Skepsisen er noe større til bidrag til EUs sivile eller militære operasjoner, der 44 % av de spurte er helt eller delvis enige i at Norge bør delta.

Holdning til norsk forsvarsindustri

I 2017 inkluderte vi for første gang spørsmål om norsk forsvarsindustri i denne målingen. 65 % synes det er viktig å ha en nasjonal forsvarsindustri i Norge, en nedgang fra fjorårets 69 %. Andelen som er positive øker med alder, og velgere fra Senterpartiet lå høyest med 82 %. MDG lå lavest med 30 %. Av bedrifter innen forsvarsindustrien hadde flest hørt om Kongsberggruppen, og menn hadde gjennomgående høyere kjennskap enn kvinner.

Meningsmålingen kan lastes ned i sin helhet her og ved eventuell gjengivelse bes det om å referere til Folk og Forsvar.

Siste artikler
Bli med på Folk og Forsvars studietur! Folk og Forsvar...
Ny meningsmåling fra Folk og Forsvar  
Reisebrev fra studietur til Svalbard
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema