Arbeidsplan 2017

Forslag til Folk og Forsvars arbeidsplan for året 2017

Overordnet mål for virksomheten 2017:

Folk og Forsvar ønsker å skape interesse og engasjement rundt forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål, gjennom å bidra til en grunnleggende forståelse av saksfelt, sammenhenger og problemstillinger. Vi vil være en sentral aktør når det gjelder å spre informasjon til det norske samfunn om de ulike sidene ved norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Vårt mål er å være en anerkjent, etterspurt og troverdig informasjonsorganisasjon for blant annet egne medlemsorganisasjoner, skoleverket og Forsvaret. Folk og Forsvar arbeider for fred, frihet og demokrati.

For å oppnå dette vil vi:

  • informere om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk slik den til enhver tid er fastlagt av Stortinget, herunder informasjon om aktuelle konfliktområder og de internasjonale organisasjoners rolle i konfliktløsning og informasjon om samfunnssikkerhet og mulige utfordringer for Norge og norske interesser.
  • fremme kunnskap, interesse og debatt om forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål blant medlemmene og i samfunnet for øvrig,
  • skape forståelse for behovet for et forsvar, for beredskapsmessig robusthet i samfunnet, og sikkerhet og trygghet for den enkelte, for slik å styrke forsvarsviljen.

Aktiviteter og informasjonsmateriell:

Det er høy og økende etterspørsel etter Folk og Forsvars informasjonsaktiviteter. Ungdom vil også i 2017 være en prioritert målgruppe for Folk og Forsvars arbeid. Skoleverket er en viktig samarbeidspartner for Folk og Forsvar. En lang rekke temadager og foredrag arrangeres over hele landet på både ungdoms- og videregående skoler, i samarbeid med de enkelte lærerne. Folk og Forsvar arrangerer også dagsseminarer, der skoler og organisasjoner i lokalmiljøet blir innbudt. Temaene som gjennomgås er blant annet samfunnssikkerhet, forsvar og beredskap,  verdenssamfunnet – globalisering og sikkerhetspolitikk, samt ulike aktuelle temaer som Irak/Syria/IS, internasjonal terrorisme og cybertrusler. Vi tilbyr også rollespillet ”Fred og konflikt”, for skoleklasser og andre interesserte grupper.

Bladet ”Folk og Forsvar” er en viktig informasjonskanal for organisasjonen, og bidrar også til å spre informasjon over våre øvrige aktiviteter. Målgruppen er skoler, lærere, elever, medlemmer av våre organisasjoner og andre interesserte. Mange lærere bruker deler av innholdet i undervisningen. Om økonomien gir rom for det, ønsker vi å utgi 4 nummer i 2017, der vi setter søkelyset på forskjellige aktuelle tema. Ett av numrene vil komme med vedlagt temaplakat. Folk og Forsvar vil ved behov også utgi aktuelle tema/studiehefter i løpet av året, og distribuere disse til skoleverket og andre interesserte. Vi vil sette sammen det nyeste materiellet til skolepakker, som distribueres til alle landets videregående skoler. Folk og Forsvars sikkerhetspolitiske leksikon er nå også tilgjengelig digitalt. Folk og Forsvar vil i 2017 også gi ut et elektronisk nyhetsbrev, som sendes på mail til alle interesserte. Folk og Forsvar har en side på Facebook med 1960 følgere,  og vil jobbe videre med å utvide nedslagsfeltet for den informasjonen som legges ut der.  

I år vil det i likhet med i fjor kun gjennomføres en meningsmåling, men denne vil bli noe utvidet for å omfatte de viktigste spørsmålene fra begge målingene som tradisjonelt har vært avholdt. Vi håper å få god mediadekning på denne.

Studieturer

Folk og Forsvar vil også dette året arrangere ulike studieturer med sikkerhetspolitisk innhold, til bl.a. USA, Wien, Svalbard og Brussel. I tillegg vil vi gi økonomisk og praktisk støtte til studieturer med sikkerhetspolitisk innhold, som legges opp av skoleklasser og medlemsorganisasjoner.

Samarbeidet med Folk og Forsvars "søsterorganisasjoner" i Norden vil fortsette også i 2017. I år er Finland vertskap for den årlige nordiske konferansen, og årets tema er totalforsvar og internasjonale operasjoner. Konferansen vil finne sted i juni, i Helsingfors.

Planlagte aktiviteter for 2017:

  • Arrangere seminarer, temadager og foredrag for å informere om ulike sider ved norsk forsvars- utenriks- og sikkerhetspolitikk, samfunnssikkerhet og beredskap, samt andre aktuelle temaer i relasjon til dette. Delta på relevante arenaer, som for eksempel Arendalsuka. Gjennomføre rollespillet ”Fred og konflikt” for skoler, organisasjoner og andre interesserte grupper, som en praktisk innføring i sikkerhetspolitikk.
  • Arrangere studieturer med sikkerhetspolitisk program, samt yte praktisk og økonomisk støtte til skoleklasser som drar på studieturer av lignende type. Videreutvikle det nordiske samarbeidet.
  • Produsere skriftlig materiell som temahefter og plakater, samt utgi bladet med 4 nummer, med aktuelle temaer. Fortsette å videreutvikle Folk og Forsvars web-sider, det digitale leksikonet, og bli mer synlige på sosiale medier og i offentlig bevissthet.
  • Foreta en meningsmåling om det norske folks holdning til NATO, Forsvaret, og verneplikt, og publisere resultatene.
  • I den grad ressursene strekker til; yte praktisk og økonomisk hjelp til våre medlemsorganisasjoner når det gjelder sikkerhetspolitiske kurs/konferanser i deres egen regi, samt yte støtte til sivilt/militært samarbeid.
  • Sørge for at de ansatte holdes kontinuerlig oppdatert innen vårt fagfelt, for å utvikle seg og kunne utføre et best mulig informasjonsarbeid.
Siste artikler
Folk og Forsvar arrangerer studietur til Svalbard den...
For sjette gang utgir Folk og Forsvar nå sitt sikkerhetspolitiske...
Vårt magasin er ut i nytt format, med mer innhold....
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema