OSSE

Med sine 57 medlemsland er Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) verdens største regionale sikkerhetsorganisasjon. Dets hovedmål er å fremme sikkerhet, stabilitet og samarbeid i Europa.

OSSE arbeider bredt for fred og sikkerhet i Europa. Foto: OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine /Wikimedia (CC BY 2.0).

Introduksjon til tema

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) er en viktig aktør i arbeidet med å fremme fred, stabilitet og samarbeid i Europa. Som en av verdens største regionale sikkerhetsorganisasjoner har OSSE en rekke oppgaver og ansvarsområder innen ulike områder som fredsbevaring, konfliktløsning, menneskerettigheter, krisehjelp og økonomisk, teknisk og økologisk samarbeid.

Gjennom å samle deltakerstater fra Europa, Nord-Amerika og Asia, arbeider OSSE for å sikre at landene i regionen samarbeider og dialogen holdes åpen. Organisasjonen er også aktiv i overvåking av valg, og i arbeidet for å beskytte menneskerettigheter og fremme likestilling og frihet.

Historisk bakgrunn

OSSE ble grunnlagt i 1975 under den kalde krigen. Det var en tid da spenningen mellom Øst- og Vest-Europa var på sitt høyeste, og frykten for krig var stor. Selve organisasjonen er en videreføring av KSSE (Konferansen for sikkerhet og samarbeid i Europa), som var en serie konferanser avholdt med utgangspunkt i Helsingfors-erklæringen fra 1975.

I begynnelsen av 1970-årene begynte flere europeiske stater å vise interesse for samarbeid på tvers av blokkene i den kalde krigen. Dette førte til at man i 1973 etablerte Konferansen om sikkerhet og samarbeid i Europa (KSSE). KSSE ble dannet med sikte på å fremme dialog og samarbeid mellom de to blokkene, samt å redusere spenningene mellom øst og vest. Organisasjonen utviklet seg gradvis til å bli en viktig aktør i europeisk politikk og bidro til å utvikle flere avtaler og konvensjoner for å fremme sikkerhet og samarbeid i Europa. KSSE spilte også en viktig rolle i avslutningen av den kalde krigen og fremme av demokrati og menneskerettigheter i Europa.

I 1994 ble Konferansen for sikkerhet og samarbeid i Europa omdannet til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). OSSE ble dannet med sikte på å videreføre det gjennomførte arbeidet, samt å styrke organisasjonens kapasitet til å håndtere nye utfordringer. Dette inkluderte et økende fokus på økonomisk samarbeid og regionalt samarbeid.

Etter etableringen i 1975 har OSSE spilt en viktig rolle i å fremme fred, stabilitet og samarbeid i Europa. Organisasjonen har arbeidet for å forebygge konflikter og fremme dialog mellom deltakerlandene, og har vært involvert i mange viktige hendelser og konflikter i regionen.

I 1980-årene ble OSSE involvert i arbeidet med å fremme reformer og demokrati i Øst-Europa, og bidro til den fredelige overgangen fra kommunistiske regimer til demokratiske samfunn i en rekke land. Organisasjonen var også involvert i fredsbevaringsoperasjoner under Balkankrigen på 1990-tallet, og bidro til å håndtere kriser som konflikten i Nagorno-Karabakh og i Ukraina.

Etter terrorangrepene i USA i 2001, økte OSSE også sitt arbeid mot terrorisme og organisert kriminalitet. Organisasjonen har også vært aktiv i arbeidet med å bekjempe menneskehandel og menneskesmugling, samt i å fremme ytringsfrihet og pressefrihet. De har også spilt en viktig rolle i å overvåke valg i regionen, og har blant annet bidratt til å sikre frie og rettferdige valg i land som Georgia, Ukraina og Kirgisistan.

Et kart over OSSEs medlemsland (grønt) og partnerland (oransje). Foto: Alinor /Wikimedia (CC BY-SA 3.0).

OSSE

  • Europeisk regional organisasjon
  • Stiftet: 1994
  • Hovedkontor: Wien, Østerrike
  • Medlemmer: 57 stater
  • Generalsekretær: Helga Maria Schmid
  • Nettside: www.osce.org

Begrepsavklaring

Multilateralism

Dette er et prinsipp som legger til grunn at internasjonale utfordringer og problemer bør løses gjennom samarbeid mellom flere land eller internasjonale organisasjoner. OSSE er et eksempel på multilateralisme, der medlemslandene jobber sammen for å fremme sikkerhet, stabilitet og menneskerettigheter i Europa.

Konfliktforebygging

Begrepet refererer til tiltak som settes inn for å forhindre at konflikter oppstår eller eskalerer. OSSE har en rekke programmer og tiltak for konfliktforebygging, inkludert dialog, tillitsbygging og støtte til demokratiske reformer.

Normativ makt

Dette er et begrep som beskriver en aktørs evne til å påvirke andre land eller aktører ved å fremme normer og verdier som anses som viktige. OSSEs arbeid med å fremme demokrati, menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper kan sees som eksempler på normativ makt.

Soft power

Dette er et begrep som beskriver en aktørs evne til å påvirke andre land eller aktører uten å bruke militær eller økonomisk makt. OSSEs arbeid med konfliktløsning, tillitsbygging og demokratisering kan sees som eksempler på soft power.

Oversikt over tema

OSSE er en mellomstatlig organisasjon som ble opprettet i 1975 for å fremme samarbeid og sikkerhet i Europa. OSSE har 57 medlemsland i Europa, Sentral-Asia og Nord-Amerika. Organisasjonen arbeider for å fremme menneskerettigheter, demokrati og rettsstaten, samt å løse konflikter og bygge tillit mellom landene i regionen.

OSSE har spilt en viktig rolle i å fremme fred og stabilitet i Europa, spesielt gjennom sin innsats i konfliktområder som Nagorno-Karabakh, Transnistria og Ukraina. Organisasjonen har også bidratt til å fremme demokrati og menneskerettigheter i regionen, og har vært en viktig pådriver for å beskytte og styrke menneskerettighetene til sårbare grupper som minoriteter og flyktninger.

I tillegg til å jobbe med medlemslandene, samarbeider OSSE også med andre internasjonale organisasjoner, inkludert FN, EU og NATO. Organisasjonen har også utviklet partnerskap med ikke-statlige organisasjoner, akademikere og andre interessenter for å utveksle erfaringer og utvikle innovative tiltak for å oppnå organisasjonens mål.

Logo OSSE. Foto: OSCE, Wikimedia Commons (Offentlig eie).

  • Formål: Å fremme fred, stabilitet og demokrati i Europa
  • Tre hovedområder: politisk og militær sikkerhet, økonomisk og miljømessig samarbeid, og menneskerettigheter og demokratiutvikling
  • Viktigste verktøy: Dialog og samarbeid mellom medlemslandene, samt utplassering av feltoperasjoner i konfliktområder
  • Organisasjonsstruktur: Permanente organer i OSSE inkluderer en parlamentarisk forsamling, et ministerkomitémøte og en høykommissær for nasjonale minoriteter. OSSE har også en rekke avdelinger og kontorer som jobber med spesifikke temaer.

Organisering

Generalsekretæren

Generalsekretæren i OSSE er den øverste administrative lederen av organisasjonen. Generalsekretæren er utnevnt av OSSEs ministerråd og er ansvarlig for å implementere rådets beslutninger og koordinere organisasjonens daglige virksomhet. Alt i alt er det en viktig rolle for å fremme samarbeid mellom OSSEs medlemsland og styrke organisasjonens kapasitet til å håndtere konflikter og kriser.

OSSEs generalsekretær Helga Marie Schmid, besøker her Ukraina i 2021. Foto: OSCE/Evgeniy Maloletka.

Ministerrådet

Ministerrådet er det øverste beslutningsorganet i OSSE, og består av utenriksministrene fra alle medlemslandene. Rådet møtes årlig for å diskutere og vedta OSSEs politikk og handlingsplaner.

Ministerrådet bestemmer også over OSSEs budsjett, og godkjenner utnevnelsen av høytstående ledere i organisasjonen, som generalsekretæren. I tillegg kan ministerrådet opprette og avslutte feltoperasjoner i samarbeid med andre OSSE-institusjoner og medlemslandene.I løpet av ministerrådets møter diskuteres også aktuelle utfordringer og konflikter i regionen, og medlemslandene gir sine synspunkter og bidrar til å utvikle OSSEs politikk og handlingsplaner.

Ministerrådets beslutninger er basert på konsensus, som betyr at alle medlemslandene må være enige om en beslutning før den kan vedtas. Alt i alt bidrar ministerrådet til å sette OSSEs agenda og prioriteringer.

Permanent råd

OSSEs permanente råd er et organ som består av diplomater fra alle medlemslandene, og er ansvarlig for å overvåke implementeringen av OSSEs beslutninger og resolusjoner. Rådet møtes vanligvis ukentlig i Wien, hvor OSSE har sitt hovedkontor. Rådet har en viktig rolle i å koordinere OSSEs aktiviteter og overvåke situasjonen i medlemslandene. De overvåker også implementeringen av OSSEs avtaler og traktater, som for eksempel Helsinki-avtalen og Chartaen for europeiske sikkerhetsgarantier.

I tillegg har Det permanente råd ansvar for å koordinere OSSEs respons på kriser og konflikter i regionen, og kan godkjenne opprettelsen av spesialmissjoner og oppdrag i medlemslandene.

Forum for sikkerhetssamarbeid

Forumet for sikkerhetssamarbeid arbeider for å øke militær sikkerhet og stabilitet i Europa, og består av representanter fra alle OSSEs medlemsland. Forumet arbeider for å implementere avtalene og tiltakene som er vedtatt av OSSEs ministerråd. Forumet overvåker også situasjonen i medlemslandene og kan beslutte å sende observatører for å rapportere om situasjonen på bakken.

En annen viktig funksjon av Forumet er å koordinere OSSEs arbeid for ikke-spredning av masseødeleggelsesvåpen og bekjempelse av spredning av små og lette våpen. Det gir også praktisk hjelp til medlemslandene for å takle disse truslene. Forumet har også en rolle i å fremme demokratisk kontroll av sikkerhetsstyrkene, og i å styrke samarbeidet og utvekslingen av militær informasjon mellom medlemslandene.

Sekretariatet

Sekretariatet er den operative armen av organisasjonen og har sitt hovedkvarter i Wien, Østerrike. Det ledes av generalsekretæren og har en stab på omtrent 1200 ansatte fra 50 ulike land, hvorav ca. 50% er internasjonale tjenestemenn og 50% er lokale ansatte.

Sekretariatets oppgave er å støtte OSSEs institusjonelle rammer og sørge for at organisasjonen kan utøve sine funksjoner effektivt. Det gir også rådgivning, veiledning og teknisk assistanse til medlemslandene og andre partnere for å styrke gjennomføringen av OSSEs forpliktelser og tiltak.

OSSE har et sett av feltoperasjoner og spesialoppdrag rundt i medlemslandene. Foto: Marija Kundek /Office of the President of the Republic of Croatia (offentlig eie).

OSSEs oppgaver

Konfliktforebygging og konfliktløsning

OSSE arbeider for å forebygge konflikter og fremme fred og stabilitet i Europa. Organisasjonen overvåker situasjoner som kan føre til konflikt, og tilbyr sin ekspertise og støtte for å løse konflikter og forhindre eskalering.

Militær sikkerhet

OSSE spiller en viktig rolle i å fremme militær sikkerhet i Europa. Organisasjonen overvåker militære aktiviteter og våpenkontroll, og har en mekanisme for å bygge tillit mellom medlemslandene og redusere risikoen for feiltolkning av militære bevegelser.

Menneskerettigheter og demokrati

OSSE arbeider for å fremme menneskerettighetene og demokrati i medlemslandene. Organisasjonen overvåker menneskerettighetssituasjonen i medlemslandene og gir støtte til sivilsamfunnet og andre interessenter for å fremme demokratiske verdier.

Økonomisk samarbeid

OSSE arbeider også for å fremme økonomisk samarbeid mellom medlemslandene. Organisasjonen tilbyr støtte og veiledning for å fremme handel, investeringer og økonomisk utvikling.

Miljøvern

OSSE har også et fokus på miljøvern og bærekraftig utvikling. Organisasjonen gir støtte og veiledning til medlemslandene for å håndtere miljøutfordringer og fremme bærekraftig utvikling.

Terrorisme og kriminalitet

OSSE arbeider også for å bekjempe terrorisme og annen kriminalitet i medlemslandene. Organisasjonen gir støtte og veiledning til medlemslandene for å håndtere disse truslene og samarbeider med andre internasjonale organisasjoner for å bekjempe kriminalitet og terror.

Feltoperasjoner

I tillegg har OSSE flere feltoperasjoner og spesialoppdrag rundt om i medlemslandene. Her arbeider de for å fremme dialog og samarbeid mellom ulike aktører i samfunnet, overvåke valg, bidra til konfliktløsning og styrke menneskerettighetene og demokratiet i landene. Disse operasjonene rapporterer til Permanent råd, og gir råd og støtte til lokale myndigheter og sivilsamfunnsorganisasjoner.

OSSE har per 2023 13 aktive feltoperasjoner, som spenner fra Balkan til Kaukasus og Sentral-Asia. Hver operasjon har en egen mandat og arbeidsplan, og er bemannet av en internasjonal stab som støttes av lokale ansatte

OSSE og Norge

Utenriksminister Huitfeldt deltar på OSSEs ministerråd. Foto: Marte Lerberg Kopstad / Utenriksdepartementet.

Norge samarbeider tett med OSSE på en rekke områder og har vært en aktiv deltaker i organisasjonen siden dens opprettelse. Blant annet bidrar Norge økonomisk til OSSE og er en av organisasjonens største bidragsytere. I tillegg har vi en rekke eksperter som jobber i OSSE-feltoperasjoner og har også bidratt med utstyr og teknisk støtte til flere av operasjonene.

Norge deltar videre aktivt i OSSEs politiske dialog, og bidrar til å utvikle og implementere politikk og programmer innenfor områder som menneskerettigheter, demokrati og rettsstaten. I tillegg til å delta i OSSEs generalforsamling og andre møter, er Norge også vertskap for flere av organisasjonens møter og konferanser.

Norge har også tatt en ledende rolle i OSSEs arbeid for å bekjempe menneskehandel og organisert kriminalitet, og har støttet initiativer for å øke kvinners deltakelse i fredsprosesser og konfliktløsning. OSSE har også anerkjent Norges innsats innenfor fredsdiplomati, spesielt i forhold til fredsforhandlinger i Midtøsten og på Balkan.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.