Vedtekter

Vedtekter for Folk og Forsvar. Fastsatt første gang 26.02.1951, sist endret 19.03.2015.

§ 1 Formål

Folk og Forsvars formål er å arbeide for fred, frihet og demokrati –

ved å:

  • informere om norsk forsvar- og sikkerhetspolitikk slik den til en hver tid er fastlagt av Stortinget,
  • fremme kunnskap, interesse og debatt om forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål blant medlemmene og i samfunnet for øvrig,
  • skape forståelse for behovet for et forsvar, for beredskapsmessig robusthet i samfunnet, og sikkerhet og trygghet for den enkelte,

for slik å styrke forsvarsviljen.

§ 2 Medlemskap

Folk og Forsvar er en medlemsorganisasjon som består av landsdekkende organisasjoner med en positiv grunnholdning til det norske forsvar.

Søknad om medlemskap avgjøres av styret, men avslag kan ankes til årsmøtet.

§ 3 Årsmøtet

Årsmøtet er Folk og Forsvars øverste myndighet, og består av en representant fra hver av de tilsluttede organisasjonene. Årsmøtet gir retningslinjer for Folk og Forsvars virksomhet. Årsmøtet kan ikke fatte vedtak som forplikter de enkelte medlemsorganisasjonene.

Årsmøtet avholdes i første kvartal, og innkalles med minst seks ukers varsel. Årsmøtet behandler årsberetning, regnskap og innkomne forslag. Årsmøtet foretar valg av styre, revisor og valgkomité. Ved avstemning har hver medlemsorganisasjon med tilstedeværende representant én stemme. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest tre måneder før årsmøtet.

§ 4 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av de tilsluttede organisasjoner krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 8 dagers varsel.

§ 5 Valg

Styret velges av årsmøtet. Det består av 9 medlemmer med henholdsvis to fra fagorganisasjonene, to fra arbeidsgiverorganisasjonene og fem fra de øvrige organisasjonene, samt fem varamedlemmer. Styret velges for to år av gangen. Leder og nestleder velges ved særskilte valg.
Revisor velges av årsmøtet.
Valgkomiteen velges for to år, etter innstilling fra styret. Valgkomiteen består av tre medlemmer.
Alle valg gjennomføres med simpelt flertall.

§ 6 Styret

Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene, og er beslutningsdyktig når minst seks medlemmer er til stede. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende. Det velges et arbeidsutvalg av og blant styrets medlemmer. Styret utpeker to faste observatører til styret, en fra Forsvaret og en fra sivil myndighet. Styret ansetter Folk og Forsvars generalsekretær.

§ 7 Generalsekretæren

Generalsekretæren skal delta i arbeidsutvalgets og styrets møter, samt årsmøtet. Generalsekretæren skal organisere virksomheten og lede den daglige driften av organisasjonen i samsvar med styrets retningslinjer. Generalsekretæren iverksetter og følger opp styrets beslutninger. Styret skal holdes løpende orientert om organisasjonens økonomi og aktivitetsnivå. Generalsekretæren tilsetter nødvendig personell innenfor budsjettets rammer.

§ 8 Kontingent

Årsmøtet fastsetter kontingenten. Kontingentsatser kan endres ved alminnelig flertall.
Årets kontingent skal være innbetalt før årsmøtet.

§ 9 Endring av vedtektene

Vedtak om å endre Folk og Forsvars vedtekter kan bare gjøres av årsmøtet med 2/3 flertall av de fremmøtte representanter.

§ 10 Oppløsning av Folk og Forsvar

Forslag til oppløsning av Folk og Forsvar må fremmes etter § 3 til ordinært årsmøte, og vedtas med minst 2/3 flertall. Hvis Folk og Forsvar blir oppløst, skal eventuelle gjenværende midler tilbakeføres til Forsvarsdepartementet.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.