Årsmøte i Folk og Forsvar

Torsdag den 31. mars ble det avholdt årsmøte i Folk og Forsvar. Leder av Forsvarskommisjonen, Knut Storberget, holdt åpningsforedraget.

Foto: Monica Kämpe/Folk og Forsvar

I underkant av 50 deltakere fra et bredt spekter av medlemsorganisasjonene hadde samlet seg på Gamle Logen for Folk og Forsvars årsmøte. Tradisjonen tro ble møtet innledet med et åpningsforedrag. I år var det Knut Storberget, leder av Forsvarskommisjonen 2021 som fortalte om kommisjonens arbeid, og inviterte de frammøtte til å komme med både kommentarer og innspill til kommisjonens arbeid. For Folk og Forsvar var det spesielt hyggelig å ha Forsvarskommisjonens leder på besøk, da det i sin tid var Forsvarskommisjonen av 1946 som foreslo at Folk og Forsvar skulle dannes.

Knut Storberget, leder av Forsvarskommisjonen holdt en engasjerende Innledning. Foto: Monica Kämpe/Folk og Forsvar

Forsvarskommisjonen

Kommisjonen ble utnevnt i fjor, og hadde sitt første møte i januar. Den består av 17 medlemmer og er bredt satt sammen av fageksperter, politikere og partene i arbeidslivet. Forsvarskommisjonen har fått et vidt mandat, og skal blant annet svare på spørsmålene:

1. Hva betyr utviklingen i sikkerhetssituasjonen for hvilke sikkerhets- og forsvarspolitiske
veivalg Norge står overfor på mellomlang og lang sikt?

2. Hvordan bør Forsvaret og forsvarssektoren på overordnet nivå videreutvikles og
organiseres for å ivareta norske sikkerhetsinteresser?

3. Hva er sammenhengen mellom sammensatte trusler og andre sikkerhetspolitiske og
militærstrategiske utviklingstrekk?

4. Hvordan kan forsvarssektoren best bidra til vern om Norges sikkerhet i lys av at
utfordringsbildet treffer bredere, på flere samfunnsområder og berører stadig flere sektorer samtidig?

5. Hvilke muligheter og utfordringer representerer den teknologiske utviklingen for Norges sikkerhet og for utvikling av forsvarssektoren, herunder sektorens samhandling med sivile sektorer i rammen av totalforsvaret?

Knut Storberget takkes av etter en strålende innledning og debatt. Foto: Anders Kämpe.

6. Hvordan vil bærekraftsmål, og klima og miljøendringer, påvirke forsvarssektoren og den sikkerhetspolitiske situasjonen i årene fremover?

7. Hvilke mekanismer, kapabiliteter og roller må prioriteres i forsvarssektoren for å bedre
forstå, motvirke og forsvare nasjonale sikkerhetsinteresser mot et bredere utfordringsbilde og hva kan prioriteres ned for å gi rom for dette?

Kort sagt skal kommisjonen gi innspill til hva som best ivaretar norsk sikkerhet i et 10-20 års perspektiv og fremme forslag til forsvarssektorens videre utvikling. Den skal også bidra til offentlig debatt og nytenkning.

I dagens situasjon er grensene mellom samfunnssikkerhet og statssikkerhet glidende. Forsvarskommisjonen skal se på statens og samfunnets samlede motstandskraft. Dette innebærer blant annet å se på samspillet mellom Forsvaret og sivilsamfunnet gjennom hele spekteret av krise og konflikt. Parallelt med Forsvarskommisjonen er det også nedsatt en Totalberedskapskommisjon. Denne skal levere sine innspill i juni 2023, noen uker etter Forsvarskommisjonen legger fram sitt arbeid. De to kommisjonenes arbeid skal ses i sammenheng.

Styreleder Jon Kristiansen åpnet selve årsmøtet med noen betraktninger om året som gikk. Foto: Anne Marie Kvamme/Folk og Forsvar

Knut Storberget understreket i sin innledning at det viktigste målet for forsvarspolitikk å skape trygghet. Det kan derfor bli nødvendig å tenke nytt, også i forhold til etablerte strukturer.

Etter Storbergets innledning fulgte en god debatt. De fremmøtte hadde mange innspill, om bl.a. forsvarsvilje, matsikkerhet, avhengighet av utenlandsk arbeidskraft og mye annet.

Årsmøte

Etter innledningsforedraget, gikk man over til det ordinære årsmøtet. Styreleder Jon Kristiansen startet med å holde en innledning om den sikkerhetspolitiske situasjonen. Deretter ble møtet konstituert, og sakslisten gjennomgått i tur og orden. Årsberetning og regnskap ble godkjent uten bemerkninger. Siste post på programmet var som vanlig valg av styre. Styremedlemmene i Folk og Forsvar velges for to år av gangen. Det gjør at omtrent halvparten er på valg hvert år.

Generalsekretær Monica K. Mattsson Kämpe konstituerte årsmøtet. Foto: Adrian Pedersen/Folk og Forsvar

Valgkomiteen besto av Britt Brestrup (NVIO), Marianne Breiland (LO) og Christian Chramer (NHO).

I år ble Tom Rune Klemetsen, NTL-Forsvaret og John-Erik Skjellnes Johansen, Norges Bondelag takket for innsatsen. Som nye varamedlemmer kom Nils Einar Aas fra Norges Idrettsforbund og Olympiske komité og Trude Marie Nilsen fra NVIO inn.

Styreleder Jon Kristiansen fra NHO ble gjenvalgt, og takket for tilliten. Folk og Forsvars 71. årsmøte var dermed gjennomført.

Styret 2022

Det nye styret for 2022 er:

Leder: Jon Kristiansen, regionsdirektør, NHO (valgt til 2024)

Jon Kristiansen fra NHO ble gjenvalgt som styreleder for to år. Foto: Moment Studio/NHO.

Nestleder: Kristin Sæther, LO-sekretær, LO (valgt til 2023)

Styrerepresentanter:

Norges Offisersforbund/LO: Espen Finne, oblt (valgt til 2024)

NHO: Mari Ulstein, direktør kommunikasjon og forretningsutvikling i Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening,  (valgt til 2023)

Forsvarets Høgskoleforening: Liv Margareth Thorkelsen (valgt til 2024)

Det Frivillige Skyttervesen: Terje Vestvik, ass. generalsekretær (valgt til 2023)

Politiets Fellesforbund: Per Erik Ommundsen, generalsekretær (valgt til 2023)

Norske Kvinners Sanitetsforening: May Britt Buhaug, seniorrådgiver beredskap, (valgt til 2024)

YATA: Jens Kristian Øvstebø, president, (valgt til 2023)

Vararepresentanter:

Kristin Sæther fra LO er nestleder i Folk og Forsvar. Foto: Trond Isaksen/LO

Norges Idrettsforbund og Olympiske komité: Nils Einar Aas, generalsekretær (valgt til 2024)

NVIO: Trude Marie Nilsen, visepresident (valgt til 2024)

Forsvarets Seniorforbund: Iren Isfeldt, forbundssekretær (valgt til 2024)

NROF: Arnfinn Vik, forbundsstyremedlem, (valgt til 2024)

Norsk Totalforsvarsforum: Hanne Guro Garder, daglig leder, (valgt til 2023)

Faste observatører som tiltrer styret:

Sivil beredskap: Elisabeth Longva, avdelingsdirektør DSB (ikke på valg)

Forsvaret: Odd Inge Botillen, oberst, Forsvarsstaben (ikke på valg)

Vi ønsker det nye styret lykke til med arbeidet for Folk og Forsvar!

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.