Leksikon

sivil-militært samarbeid

Sivilt-militært samarbeid (SIMIS) består av tre aspekter: Sivil støtte til Forsvaret, Forsvarets støtte til det sivile samfunn og et ledelseselement på myndighetsnivå. Sivil støtte til Forsvaret omfatter blant annet støtte i situasjoner der beredskapslovgivningen har trådt i kraft. Dette innebærer at Forsvaret i en beredskapssituasjon kan innhente støtte fra det sivile samfunn, noe Forsvaret vil være sterkt avhengig av på flere ulike områder.

Sivil-militært samarbeid omfatter videre Forsvarets støtte til det sivile samfunn. Det er et grunnfestet prinsipp at Forsvaret skal yte støtte til det sivile samfunn der dette er forenlig med Forsvarets øvrige oppgaver, og i den grad Forsvaret har egnede ressurser tilgjengelig. Etter den 11. september 2001 ble Kongelig resolusjon om militærbistand til politiet utstedt.

I henhold til Grunnloven er det forbudt å benytte militærmakt og soldater mot sivilbefolkningen i Norge. Ved store katastrofer, som terrorangrep og naturkatastrofer kan politiet gjøre unntak fra denne regelen. Da reguleres Forsvarets bistand til politiet gjennom bistandsinstruksen.

Instruksen har blitt endret, slik at det skal gå raskere å få godkjent militær bistand til politiet i nødstilfeller. I tillegg omfatter sivil-militært samarbeid et ledelseselement på myndighetsnivå. Dette består av en rekke ulike organer som skal ivareta samarbeidet mellom sivile og militære myndigheter.

Les mer i leksikonet:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.