Folk og Forsvar – samarbeid i Norden

Visste du at Folk og Forsvar har et samarbeid med søsterorganisasjoner i de øvrige nordiske landene? Den 9. – 11. mai var vi vertskap for årets nordiske konferanse.

Fra guidet omvisning Akershus festning – nordisk konferanse 2023. Foto: Monica K. Mattsson Kämpe/Folk og Forsvar

Det var et solfylt Oslo som kunne ønske delegater fra Norge, Sverige, Finland og Danmark velkommen til et særdeles aktuelt seminar. Med Finland som nytiltrådt NATO-medlem og Sverige på trappene inn, var det nye NATO i nord et opplagt temavalg for seminaret første dag.

NATOs 7 baseline requirements:

  • Sikre kontinuitet for myndighetene og kritiske offentlige tjenester
  • Sikre robust kraftforsyning
  • Sikre evnen til å håndtere ukontrollert forflytning av mennesker
  • Sikre robust mat- og vannforsyning
  • Sikre evnen til å håndtere masseskadesituasjoner
  • Sikre robuste sivile kommunikasjonssystemer
  • Sikre robuste transportsystemer

Det nye NATO i Nord

Programmet startet på Stortinget, der delegatene ble tatt imot av stortingsrepresentantene Sverre Myrli (nestleder for NATOs parlamentarikerdelegasjon) og Jorodd Asphjell (leder for Nordisk Råd-delegasjonen). Den historiske Lagtingssalen var for anledningen konferansested. Norges presidentskap i Nordisk råd for 2023 har slagordet «Et trygt, grønt og ungt Norden». Nordisk forsvarssamarbeid, krisehåndtering og forsyningssikkerhet står høyt på agendaen. Også i NATOs parlamentarikerforsamling fokuseres det på langt mer enn kuler og krutt. Gjennom NATOs 7 såkalte «baseline requirements» skal også sivilsamfunnets kritiske behov sikres.

Etter gode orienteringer og en omvisning på huset, dro delegatene videre til Akershus festning. Nå var det klart for nordisk debatt, med innledere fra alle deltakerlandene. Brigader Tomas Bech redegjorde for Norges syn, enhetschef Mike Winnerstig (FOI) for Sverige og kontreadmiral (R) Torben Ørting Jørgensen for Danmark. Finlands forsvarsattache Janne Kempas skulle ha framført Finlands innlegg, men måtte dessverre melde forfall. Heli Santala, generalsekreterare for PFI steppet inn på kort varsel.

Stortingsrepresentantene Sverre Myrli og Jorodd Asphjell orienterte deltakerne om arbeidet i hhv Nordisk Råd og NATOs parlamentarikerforsamling. Foto: Monica K. Mattsson Kämpe/Folk og Forsvar

Det nye NATO i nord kan nemlig ha litt ulik betydning. I Norge – og til dels Danmark – tenker vi Arktis, Nord-Atlanteren og forsyningslinjene over til USA. I Finland og Sverige er det Østersjøen som er i fokus. Det er også en debatt om hvilken kommando de nordiske landene skal høre under. Alternativene er Norfolk og Brunssum. Begge alternativer har sine fordeler, men de nordiske landene har ulike preferanser. Det er imidlertid bred enighet om at det ville være en fordel om alle de nordiske landene tilhørte den samme. De nordiske øyene ble også diskutert. Grønland, Færøyene, Svalbard, Åland og Gotland skal også forsvares, men har litt ulike sikkerhetspolitiske rammebetingelser.

Ukraina-krigens sikkerhetspolitiske konsekvenser

PFIs generalsekretær Heli Santala representerte NATOs nyeste medlemsland. Foto: Monica K. Mattsson Kämpe/Folk og Forsvar

På konferansens andre dag var det våre sikkerhetspolitiske omgivelser og konsekvenser av Ukraina-krigen som sto på programmet. Med Akershus festning som vakker ramme, startet dagen med senior research fellow Karsten Friis fra NUPI. En innsiktsfull innledning om status og konsekvenser av Ukraina-krigen for NATO og global sikkerhet førte oss inn i en givende debatt også om dette temaet.

Dagen bød også på en benstrekk for delegatene, med omvisning og glimrende guiding om nordisk historie på festningen og Forsvarsmuseet.

Neste post på programmet var så praktiske erfaringer fra den medisinske evakueringen av ukrainske soldater. Dr.med Håkon Asak og sjefssersjant Bjørn Eidissen, Forsvarets Sanitet, viste bilder og orienterte om dette viktige arbeidet. De skadde soldatene blir fraktet ut og fordelt på ulike mottakerland.

Sjefssersjant Bjørn Eidissen, Forsvarets Sanitet. Foto: Monica K. Mattsson Kämpe/Folk og Forsvar

På onsdag kveld var det også konferansemiddag, denne gangen på ærverdige Oslo Militære Samfund.

Forsyningssikkerhet

Siste tema var forsyningssikkerhet, og konferansens tredje dag startet hos Norges Rederiforbund. Der ga beredskapsdirektør Audun Halvorsen deltakerne en grundig og tankevekkende orientering om norsk skipsfarts betydning som forsyningslinje, ikke bare til Norge men nå også til NATO i nord. 90% av verdens varetransport foregår til sjøs, og globalt er mer enn 70 000 skip involvert i maritim transport. Norge er ingen liten aktør, med sine totalt ca 1700 fartøy i handelsflåten, derav rundt 900 som seiler under norsk flagg.

Beredskapsdirektør Audun Halvorsen, Norges Rederiforbund. Foto: Monica K. Mattsson Kämpe/Folk og Forsvar

Ferden gikk deretter til LO, der senior visepresident for Sustainability & Compliance i NAMMO, Sissel Solum orienterte om forsyningssikkerhet i et bærekraftsperspektiv. Det er høy etterspørsel etter ammunisjon og forsvarsmateriell for tiden, og mye må også importeres fra land utenfor Europa. Konferansens siste innleder var LO-sekretær Are Tomasgard, som orienterte om energisikkerhet og forsyning i et bredt perspektiv. På mange måter trakk innlegget sammen trådene for tre intense dager, før deltagerne bega seg hjem til sine respektive land.

Delegasjonene

I Sverige er vår samarbeidspartner Folk och Försvar, kanskje mest kjent for sin store rikskonferanse i Sälen hvert år. Folk och Försvar er bygget opp på lignende måte som i Norge, og består av hele 109 medlemsorganisasjoner.  I tillegg til seminarer og foredrag, arrangeres rollespill og studieturer.

Generalsekretærene i hhv Norge og Sverige, Monica K. Mattsson Kämpe og Maud Holma von Heijne. Foto: Folk og Forsvar

I Finland samarbeider vi med Planeringskommissionen för Försvarsinformation (PFI). PFI er en integrert del av det finske forsvarsdepartementet, som også arrangerer konferanser og seminarer. De gjennomfører hvert år en større meningsmåling om finnenes syn på ulike sikkerhetspolitiske spørsmål. Noen av spørsmålsstillingene samsvarer med de spørsmålene som stilles også i Folk og Forsvars årlige meningsmålinger.

I Danmark er vår samarbeidspartner Folk og Sikkerhed. De holder foredrag og arrangerer events om ulike sikkerhetspolitiske temaer. Vi er glade for at Danmark nå er tilbake som deltakere i de nordiske konferansene.

Neste år vil nordisk konferanse avholdes i Sverige – vi gleder oss allerede!

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.