Langtidsplan 2021-2025

Langtidsplanen gir innsyn til planene, prioriteringene og formålet til Folk og Forsvar de neste fire årene.

Bakgrunn

Folk og Forsvar ble opprettet i 1951, på bakgrunn av forslag fra Forsvarskommisjonen av 1946 og på oppfordring fra et samlet Storting. Tanken var å spre informasjon om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk ut til det norske folk, og spre kunnskap og engasjement rundt disse sakene.

Statsminister Einar Gerhardsen innledet på stiftelsesmøtet. Der sa han blant annet «Stortinget og dets politiske partier står bak den nye forening og dens formål». Alle større organisasjoner var invitert til stiftelsesmøtet, og det var særlig viktig at både arbeidsgiverforeningen og arbeidstakerorganisasjonene inntok sentrale verv i den nye organisasjonen Folk og Forsvar.

Organisasjonen er tverrpolitisk, og tar ikke egne standpunkt til de enkelte delene av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Verdigrunnlag

Erfaringene til Norge i første halvdel av 1900-tallet tilsa at det var viktig å motarbeide totalitære strømninger i samfunnet. Det samme gjelder i dag. Vedtektenes §1 oppsummerer verdigrunnlaget til organisasjonen:

Folk og Forsvar arbeider for fred, frihet og demokrati.

Samfunnsoppdrag

Folk og Forsvar vil være en relevant og troverdig informasjonsleverandør til det norske samfunn om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, herunder statssikkerhet, samfunnssikkerhet og totalforsvarskonseptet.

Gjennom ulike informasjonsaktiviteter skal Folk og Forsvar bidra til større forståelse av saksfelt, sammenhenger og problemstillinger knyttet til forsvars- og sikkerhetspolitiske emner, og gjennom dette skape interesse og engasjement.

Målgrupper

Befolkningen som helhet er mål for Folk og Forsvars informasjonsvirksomhet, men i 1991 vedtok representantskapet at ungdom skal være en prioritert målgruppe for organisasjonen. Dette gir seg blant annet utslag i omfattende samarbeid med skoleverket.

Prioriterte målgrupper for perioden 2021-2025 blir derfor følgende:

 • Skoleverket/ungdom
 • Medlemsorganisasjoner
 • Fagmiljøer (Forsvar, Politi/Embetsverk)
 • Andre organisasjoner og grupper
 • Befolkningen for øvrig

Mål for informasjonsvirksomheten

2021-2025

Folk og Forsvar skal dekke hele landet gjennom sine informasjonsaktiviteter. I perioden 2021-2025 har organisasjonen som mål å gjennomføre sikkerhetspolitiske seminarer, foredrag og temadager, samt levere digital informasjon, herunder nyhetsbrev, artikler og undervisningsopplegg.

Folk og Forsvar skal:

 • Informere om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk slik den til enhver tid er fastlagt av Stortinget, herunder informasjon om aktuelle konfliktområder og de internasjonale organisasjoners rolle i konfliktløsning og informasjon om samfunnssikkerhet og mulige utfordringer for Norge og norske interesser.
 • Fremme kunnskap, interesse og debatt om forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål blant medlemmene og i samfunnet for øvrig,
 • Skape forståelse for behovet for et forsvar, for beredskapsmessig robusthet i samfunnet, og sikkerhet og trygghet for den enkelte, for slik å styrke forsvarsviljen.

I kommende fireårsperiode vil Folk og Forsvar:

 • Arrangere sikkerhetspolitiske seminarer i hele landet.
 • Holde foredrag for skoler, organisasjoner og andre interesserte grupper.
 • Gjennomføre rollespillet ”Fred og konflikt”, som en praktisk innføring i sikkerhetspolitikk.
 • Kommunisere digitalt på ulike kanaler, deriblant skrive artikler, lage undervisningsopplegg, utgi nyhetsbrev og være aktive i sosiale medier. 
 • Arrangere egne studieturer med gode sikkerhetspolitiske program, samt yte praktisk og økonomisk støtte til skoleklasser som drar på studieturer av lignende type.
 • Være en aktiv deltaker i det nordiske samarbeidet, og delta og være med på å arrangere de årlige nordiske konferansene.
 • Foreta meningsmålinger om det norske folks holdning til NATO, Forsvaret og verneplikt, og øke å publisere resultatene med størst mulig mediedekning.
 • Samarbeide med medlemsorganisasjoner og andre relevante aktører om aktuell informasjonsaktivitet, samt delta på relevante arenaer og større konferanser i regi av bl.a. Forsvaret, forskningsinstitutter og medlemsorganisasjoner.

Organisasjon og økonomi

Medlemskap i Folk og Forsvar skal være åpent for landsdekkende organisasjoner med en positiv grunnholdning til det norske forsvar. Pr. 31.12. 2020 har Folk og Forsvar 60 medlemsorganisasjoner.

For å sikre Folk og Forsvars legitimitet i befolkningen, er det viktig med en god bredde av medlemsorganisasjoner. I perioden 2021-2025 ønsker vi å skape engasjement og interesse for medlemskap også i nye, potensielle medlemsorganisasjoner som har en positiv grunnholdning til det norske forsvaret.

For å oppnå de øvrige målsetninger i langtidsplanen er det nødvendig å sikre organisasjonen en god og stabil økonomi også i kommende periode. Hovedinntekten kommer fra statlige tilskudd gjennom Forsvarsdepartementet. Det er derfor viktig å holde bevilgende myndigheter orientert om aktivitetsnivået og å skape en positiv forståelse av Folk og Forsvars arbeid. Som øvrige inntektskilder kommer medlemskontingent fra de tilsluttede organisasjonene, samt eventuell prosjektstøtte fra andre aktører, herunder UD.

Folk og Forsvar skal ha et godt og utviklende arbeidsmiljø. Det meste av informasjonsvirksomheten gjennomføres av Folk og Forsvars ansatte. Det er derfor viktig at staben holder seg løpende orientert om utviklingen innen forsvars-, beredskaps- og sikkerhetspolitikk, både gjennom egenstudier og deltakelse på ulike foredrag, kurs og andre kompetansehevende tiltak.

Også i kommende fireårsperiode vil Folk og Forsvar følge den aktuelle utviklingen på våre arbeidsfelt, prioritere temaer og aktiviteter etter behov, samt løpende vurdere og tilpasse organisasjonsstruktur og rutiner, for å kunne levere et best mulig informasjonsarbeid.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.