Tillitsvalgtordningen i Forsvaret

Gjennom regelmessige møter og utvalg mellom de tillitsvalgte og Forsvarets ledelse ivaretar TVO soldatens rettigheter. Slik utgjør TVO soldatdemokratiet i Forsvaret.

Fra TVOs landsstyremøte. Foto: TVO (begrenset gjenbruk).

Tillitsvalgtordringen i Forsvaret (TVO) er en samarbeidsordning mellom vernepliktige soldater og Forsvarets ledelse. TVO består av tillitsvalgte på alle nivå i Forsvaret; fra troppstillitsvalgte som representerer soldatene i troppen opp til troppsledelsen, til landstillitsvalgte som gjør det samme opp mot Forsvarets øverste militære og politiske ledelse.

TVOs logo. Foto: TVO (begrenset gjenbruk).

Dersom en soldat inne til førstegangstjeneste i en tropp eller et kompani er uenig med noe eller ønsker en endring i Forsvaret, kan soldaten ta dette med videre til sin nærmeste tillitsvalgt. Videre løfter den tillitsvalgte saken videre til riktig nivå, slik at problemet løses der det kan gjøres noe med.

Opprettelsen av TVO

I år er det 50 år siden TVO ble formelt vedtatt på Stortinget, men ordet «tillitsvalgt» ble vært brukt av vernepliktige lenge før opprettelsen i 1972. Allerede i 1910 så soldatene i Forsvaret et behov for å organisere seg i det de kalte «matutvalg». Soldatene pekte ut en tillitsvalgt i hver tropp som samlet tilbakemeldingene deres om maten de fikk servert, og tok dette med videre til befalet deres. 40 år senere organiserte de tillitsvalgte seg i ulike «tillitsmannsutvalg» som samlet meningene på tvers av tropper. De tillitsvalgte opererte fortsatt bare på et lokalt nivå med saker som omgikk de vernepliktige på deres leir.

«Matutvalg», Forsvarets tillitsvalgte i 1910.
Foto: TVO (begrenset gjenbruk).

Senere erfaringer og utviklingen generelt i Forsvaret gjorde det nødvendig med nye revisjoner. Gjennom tre stortingsmeldinger tidlig på 1970-tallet ble retningslinjene for en ny ordning gjort rede for, og i 1972 ble «Tillitsmannsordningen» offisielt etablert i St. melding nr. 15 (1971-72). Siden da har ordningen gått gjennom en rekke endringer, og underveis fått gjennomslag på flere viktige saker i et Forsvar som er under stadig endring. Navneendringen til Tillitsvalgtordningen kom naturlig i 2015 da Forsvaret åpnet for allmenn verneplikt – en av TVOs hjertesaker og viktigste gjennomslag.

Bedrer hverdagen for soldatene

I dag består TVO av omtrentlig 500 tillitsvalgte fordelt på Forsvarets 9600 vernepliktige soldater inne til førstegangstjeneste. De tillitsvalgte jobber med store og små saker – alt fra mangel på dopapir på enkeltkaserner, til økning av studiepoeng for fullført førstegangstjeneste. Fellesnevneren for alle sakene TVO jobber for er et ønske om et bedre samarbeid for en bedre tjenestehverdag for alle som kalles inn til førstegangstjeneste.

Tillitsmannsordningen ble til Tillitsvalgtordningen i 016 etter allmenn verneplikt ble innført. Illustrasjon: TVO (begrenset gjenbruk).

TVO jobber med en rekke saker på alle nivå i Forsvaret. Den aller største andelen av tillitsvalgtarbeid skjer på «troppsnivå», der lokale utfordringer som regel løses med enkle samtaler mellom de troppstillitsvalgte og befalet i troppen. Saker som omgår alle de vernepliktige i Forsvaret, som for eksempel førstegangstjenestens lengde eller bedre erstatnings- og forsikringsvilkår for vernepliktige, vedtas på TVOs sentrale utvalg og samles i «Vernepliktsprogrammet». Dette er TVOs overordnede vernepliktspolitikk.

Programmet er delt inn i fem kapitler som tar for seg ulike områder som er viktige for soldatene. Vernepliktsprogrammet er utviklet gjennom en demokratisk prosess i TVO, som blant annet inkluderer åpne høringsrunder, og vedtas av de vernepliktige tillitsvalgte på Landskonferansen – TVOs øverste organ. I Vernepliktsprogrammet 2021-2023 tar TVO opp viktigheten av en helhetlig forvaltning. Dette innebærer forutsigbarhet i tjenesten, et godt utdannings- og velferdstilbud, et sikkert og trygt arbeidsmiljø og tydelige vilkår og rettigheter.

«Vernepliktsprogrammet» vedtas på «Landskonferansen».

Mye arbeid gjenstår

Selv etter 50 år med tillitsvalgtarbeid er det fortsatt ikke alt som er slik det burde være for de førstegangstjenestegjørende. Noen saker tar lengre tid enn andre, og det er ikke alltid Forsvaret eller politikeren kan møte soldatenes behov så raskt som TVO ønsker. Flere av Forsvarets kaserner bærer preg av et de er svært gamle, noe som gjør at soldatenes boforhold ikke alltid er slik den burde være.

Siden innføringen av allmenn verneplikt har fortsatt Forsvaret et etterslep på bekledning og utstyr, særlig i de minste og største størrelsene. Og flere av Forsvarets leirer har mangler på enkle velferdstilbud som internett eller gode treningsfasiliteter. Dette er ikke utfordringer som kan løses umiddelbart, men saker TVO fortsetter å ha på dagsorden over lengre tid. Dermed jobber tillitsvalgte både eldre saker som har vært der siden starten, og med nye problem som kommer i tråd med Forsvarets og samfunnets utvikling.

Fordi de tillitsvalgte kun er inne til tjeneste i en kort periode er TVO avhengig av nye dyktige og motiverte soldater hvert år som ønsker å utrette en forskjell. Her er TVO og Forsvaret prisgitt dagens ungdom, som år etter år kommer inn til førstegangstjenesten med et stort engasjement. Nye tillitsvalgte får opplæring av sine forgjengere under «overlappsperioden» deres, samt gjennom tillitsvalgtkurs på deres nivå. Hos de tre største forsvarsgrenene og på sentralt nivå har TVO ansatte tillitsvalgte, som blant annet står ansvarlig for disse kursene. Slik opprettholder TVO både kontinuitet i arbeidet, samtidig som at sakene holder seg relevante til hva de vernepliktige inne til tjeneste bryr seg om.

Fra TVOs landsstyremøte. Foto: TVO (begrenset gjenbruk).

Soldatdemokratiet i fremtiden

I årene som kommer kan det se ut til at et sterkt forsvar med dyktige og motiverte soldater kan bli viktig for Norge. Sikkerhetssituasjonen i Europa, globale kriser og endringer i verdenssamfunnet er faktorer som belyser dette behovet. Politikerne har allerede sagt at det skal satses mer på forsvar, og om ikke så lenge kommer enda flere til å bli kalt inn til tjeneste.

Med en økning i antall soldater inne til førstegangstjeneste vil det være ekstra viktig å sørge for gode tjenesteforhold. Et sterkt forsvar trenger et sterkt soldatdemokrati, og TVO er klare for å opprettholde dette og kjempe soldatens sak i 50 år til – og vel så det!

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.