Leksikon

Den europeiske menneskerettighetsdomstol

(eng. European Court of Human Rights, fork. ECHR) ble opprettet i 1959. Tilholdsstedet er Strasbourg i Frankrike. Er en del av Europarådet og behandler tvister om forståelsen og bruken av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

Menneskerettighetsdomstolen består av én dommer fra hver av de statene som har ratifisert EMK. Per 2021 er det 47 dommere. Europarådets parlamentarikerforsamling velger dommerne på grunnlag av en liste med tre nominerte kandidater fra hver stat. Dommerne velges for en ikke-fornybar periode på ni år. De opptrer uavhengig og representerer ikke sine respektive stater.

Med utgangspunkt i EMK fremmes klager om brudd i hovedsak av enkeltpersoner mot vedkommendes hjemland. Før en sak kan bringes inn for domstolen, må klageren ha utnyttet alle muligheter for behandling av saken i landet det gjelder. Finner domstolen at det er handlet i strid med konvensjonen, skal den etter omstendighetene gir den krenkede en rimelig økonomisk kompensasjon eller erstatning. Det er Ministerkomiteen i Europarådet som ser til at en dom blir overholdt.

Siden etableringen i 1959 har domstolen per 31. desember 2020 avsagt 19 739 dommer om brudd på EMK. 54,5 prosent av disse dommene var mot Tyrkia, Russland, Italia, Ukraina og Romania. I samme periode ble det avsagt 38 dommer mot Norge. Fire av disse dommene ble avsagt i 2020, og tre av de omhandlet menneskerettighetsbrudd i barnevernsaker.

Webadresse: www.echr.coe.int

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.