Leksikon

domstol

er et offisielt, offentlig åpent og tilgjengelig organ for løsning og avgjørelse av konflikt.

Enten personer (fysiske eller juridiske – som aksjeselskaper, myndighetsorganer etc.) imellom i sivile saker, eller mellom myndigheter (ved påtalemakten) og borgere eller juridiske personer (straffesaker). Sistnevnte saker skal foregå ved umiddelbar bevisførsel for retten.

Norsk rett har i hovedsak tre instanser: Tingretten, hvor alle saker starter, Lagmannsretten, som er øverste instans for avgjørelse av skyldspørsmålet i straffesaker, og Høyesterett. Sistnevnte forholder seg stort sett til prinsippsaker, og kompetanseområdet er begrenset til å vurdere saksbehandlingsfeil, lovanvendelse og straffutmåling.

For myndighetene er Høyesterett øverste instans å bringe en sak inn for. Borgerne og juridiske personer i en del tilfeller også kan bringe saken inn for internasjonale domstoler. I tillegg til de vanlige domstolene finnes det også enkelte spesialdomstoler som husleieretten, trygderetten og arbeidsretten.

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.