Leksikon

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

(NSM) opprettet som direktorat med virke fra den 1. januar 2003. Direktoratet er administrativt underlagt Forsvarsdepartementet og rapporterer med faglig ansvarslinje til Justisdepartementet for oppgaveløsning i sivil sektor, og til Forsvarsdepartementet for militær sektor.

NSM koordinerer forebyggende sikkerhetstiltak og kontrollerer sikkerhetstilstanden i de virksomheter som omfattes av Sikkerhetsloven av 1998 (vedtatt den 1. juli 2001).

Direktoratet er nasjonal varslings- og koordineringsinstans for alvorlige dataangrep og andre IKT-sikkerhetshendelser. Forebyggende sikkerhetstjeneste omfatter alle tiltak for å sikre skjermingsverdig informasjon og objekter mot sikkerhetstruende virksomhet som spionasje, sabotasje og terrorhandlinger. Dette skjer i stats- og kommuneforvaltningen, samt private virksomheter som håndterer skjermingsverdig informasjon eller objekter. Kan for eksempel være leverandører av varer eller tjenester til det offentlige i forbindelse med sikkerhetsgraderte anskaffelser.

Webadresse: www.nsm.stat.no

Les mer i leksikonet:

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.