Hæren

Hæren er Forsvarets stående styrker på bakken, for å sikre Norges suverenitet på landjorda.

Kavalerieskvadronen i Telemark bataljon under øvelse med stormpansenvogn. Foto: Markus Engås / Forsvaret

Introduksjon til tema

Hæren er en av de tre forsvarsgrenene i Forsvaret, og utgjør sammen med Heimevernet den landmilitære delen. Hærens hovedoppgave er å hevde Norges suverenitet på land.

Historisk bakgrunn

For å kunne forsvare den norske landjorda ble Hæren ble opprettet i 1628 av den dansk-norske kong Christian IV gjennom hærordinansen (hærloven). Siden opprettelsen har Hæren vært kjernen i det norske forsvaret. Gjennom unionstiden med både Danmark og Sverige var hæren en ren norsk institusjon. Hovedoppgaven til hæren har alltid vært å verne norsk territorium, men hæren har også blitt brukt utenfor landets grenser.

Hæren har deltatt i kriger og konflikter helt siden opprettelsen, men den eneste gang norske hærstyrker har kriget på norsk territorium var mot den tyske invasjonen under Den andre verdenskrig.

Under Den kalde krigen ble hæren bygget opp for å stå imot trusselen fra Sovjetunionen. Perioden fra 1945 og frem til i dag har vært preget av mange utenlandsoppdrag. Hæren har hatt soldater ute i Tysklandsbrigaden, feltsykehus under Koreakrigen og flere operasjoner med FN og NATO.

Soldater i forkant av Leopard 1 stridsvogn på Trandum, ca 1969

Soldater i forkant av Leopard 1 stridsvogn på Trandum i ca. 1969 Foto: Forsvaret

Organisering

Sjef Hæren er øverste leder, mens operativ kommando ligger hos Forsvarets Operative hovedkvarter (FOH). Hæren holder til ved baser fra Huseby (HMKG i Oslo) i sør til Høybuktmoen (Grensevakta) i nord. Hovedstyrken i hæren holder til ved tre leirer i Indre Troms: Setermoen, Bardufoss og Skjold.

I 2019 var 8463 personer ansatt i Hæren: 3417 militært ansatt, 453 sivilt ansatt og 4593 soldater i førstegangstjeneste. Disse er organisert i de operative avdelingene: Brigade Nord, Finnmark landforsvar, Etterretningsbataljonen og Hans Majestet Kongens Garde (HMKG). I tillegg inngår Hærens våpenskole, Forsvarets militærpolitiavdeling, Trenregimentet i Hæren og Hærstaben.

Hæren i tall

  • 8463 ansatte, av de 4593 i førstegangstjeneste
  • 6,7 milliarder i budsjett (2019)
  • 30 øvelsesdøgn per ansatt (2019)
Soldater fra Telemark bataljon gjennomfører entring av hus med stige og røyk, Rena

Telemark bataljon gjennomføring trening på å entre hus under en øvelse på Rena. Foto: Frederik Ringnes / Forsvaret

Brigade Nord

Brigade Nord er kjernen i Hæren og Norges eneste brigade. Brigaden består av åtte bataljoner og ett militærkompani. Dette er tre manøverbataljoner (kampavdelinger) og støttebataljoner. Brigade Nord kan dermed operere uavhengig av andre avdelinger. Brigaden holder hovedsakelig til i Troms, men inkluderer også Hærens Hurtige Reaksjonsstyrke (HRS) på Rena.

Brigade Nord

  • Ledes av Brigader Pål Eirik Berglund
  • 4.500 soldater

Finnmark Landforsvar

Finnmark landforsvar består av Garnisonen i Sør-Varanger (GSV), Porsanger bataljon og Finnmark heimevernsdistrikt (HV-17). Finnmark landforsvar er etablert ved Porsangmoen leir og skal være en troverdig kampkraft øst i Norges nordligste fylke.

Garnisonen i Sør-Varanger, kjent som grensevakten, hevder norsk suverenitet langs grensen til Russland. Med en grense på 198 kilometer, er garnisonens tilstedeværelse og overvåkning avgjørende for å hevde norsk territorium. Arbeidet innebærer både faste observasjonsposter, patruljeringer og samarbeid med sivile aktører. Ved observasjon av fiender på norsk jord skal GSV kunne lede ild fra artilleri, missiler, bomber og lignende.

Stridsvogn og bergingsvogn under vinterøvelse

Leopard 2A4 stridsvogn og bergingsvogn vinter øvelsen Cold Response 2020. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Porsanger bataljon ble etablert i 2020 og skal bygges opp til en fullt operativ bataljon med to kavalerieskadroner og kampstøtte. Bataljonens oppdrag er å vise tilstedeværelse i Finnmark og kunne yte umiddelbar væpnet motstand mot eksterne trusler. Bataljonen er relativt lett oppsatt med CV90 stormpanservogner, og har fokus på informasjonsinnhenting og oppklaring. I tillegg skal bataljonen kunne lede ild fra andre avdelinger.

Etterretningsbataljonen

Etterretningsbataljonen holder til på Setermoen og gir Hæren situasjonsforståelse med relevant og riktig informasjon. Å innhente informasjon og bearbeide etterretning med forskjellige metoder er bataljonens hovedoppdrag. Avdelingen kan blant annet drive skjult observasjon, avlytte samband, analyserer bilder og jobber mot mennesker. For å gjøre dette består bataljonen av både vernepliktige og vervede soldater, offiserer og akademikere med høy faglig kompetanse.

Hans Majestet Kongens garde

Hans Majestet Kongens Garde (HMKG) er på skarp beredskap for beskyttelse av kongehuset, hver dag, hele året. Som en del av samfunnssikkerheten skal Garden også kunne støtte politiet og sivilsamfunnet i hovedstadsområdet. Garden holder til i Huseby leir i Oslo og er mest kjent for vaktsoldatene som er å se utenfor blant annet slottet. I tillegg reiser Garden rundt i inn- og utland med musikk- og drilltroppen.

Drillgardister i formasjon på slottsplassen

Gardens drilltropp fremfører drill foran slottet Foto: Johannes Maximilian Schnell / Forsvaret

Hærens våpenskole

Hærens våpenskole er ansvarlig for fagutdanning og holder kurs og utdanning for personell på alle nivåer. Underlagt i avdelingen er også Hærens skole for rekrutt og fagutdanning som er den grunnleggende rekruttskolen for nye soldater. I tillegg utdanner skolen lagførere. Forsvarets Hundeskole er også en del av Hærens Våpenskole.

Forsvarets militærpolitiavdeling

Forsvarets militærpolitiavdeling er Forsvarets egen politiavdeling og sørger for håndhevelse av militær lov og orden. Avdelingen samarbeider med sivilt politi og skal dekke behovet for militærpolititjenester i hele Forsvaret. I tillegg har avdelingen militære livvakter som beskytter viktige militære myndighetspersoner i inn- og utland. Militærpolitiet er spredt over hele landet og skal dekke alle Forsvarets leirer.

Trenregimentet i Hæren

Trenregimentet i Hæren har ansvar for å støtte Hæren gjennom drift av baser og logistikk. I tillegg jobber Trenregimentet med forsyning, vedlikehold og sanitet i både felt og garnison. Under øvelse og trening i Norge, har avdelingen også ansvaret for å ivareta allierte land- og marinestyrker.

Hærstaben

Hærstaben holder til på Bardufoss og utøver ledelse på vegne av Sjef Hæren. Staben driver planlegging og koordinering for at Sjef Hæren og avdelingene skal kunne utføre sine oppdrag best mulig.

Hæren utenfor Norges grenser

Hæren har siden opprettelsen vært i mange operasjoner utenfor Norge. En av de som varte lengst var FN-oppdraget i Libanon fra 1978-1998 (UNIFIL). Her inngikk norske soldater i en fredsbevarende styrke som ble opprettet etter Israels invasjon av Sør-Libanon.

Stormingeniør som søker med minesøker i al-Anbar, Irak.

Stormingeniør som søker etter miner og improviserte eksplosiver i Norwegian Task Unit 5 i Anbar, Irak. Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret

Fra 1999 til utpå begynnelsen av 2000-tallet var Hæren engasjert i Kosovo som del av NATOs operasjon Kosovo Force (KFOR). KFOR var en multinasjonal fredsstyrke som skulle bidra til sikkerheten i provinsen og hindre etnisk rensing. De første som ble deployert var et hemmelig bidrag fra Hærens Jegerkommando. Like etter ble en stridsgruppe fra Telemark bataljon satt inn og dette var bataljonens første oppdrag som en samlet stridsgruppe.

Hærens største oppdrag de senere år har vært i Afghanistan fra årsskiftet 2001-2002. Først som del av den USA-ledede koalisjonen Operation Enduring Freedom (OEF), deretter den NATO-ledede operasjonen International Security Assistance Force (ISAF).

De senere år har hæren også bidratt i kampen mot terrorgruppen Den islamske stat i Irak og Syria, i tillegg til mindre styrker som har vært blant annet i Tsjad, Mali og Sør-Sudan.

Relevante temaer:

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.