Undervisningsopplegg: Terrorisme og ekstremisme

På denne siden kan du lære mer om forskjellene mellom terrorisme, ekstremisme og radikalisering. Det er lenker til flere relevante bakgrunnsartikler, og nederst vil du finne forslag til drøftningsoppgaver til diskusjon i klassen, eller som skriftlige hjemmeoppgaver.

Bilde av Manhatten der røyk fra Tvillingtårnene ses i bakgrunnen
Foto: Marty Lederhandler/Supplier AP, Supplier NTB scanpix (CC BY-NC-ND 4.0).

Introduksjon til tema

Internasjonal terrorisme fra ulike ekstreme aktører utgjør er en global sikkerhetstrussel. Likevel kan det ofte være vanskelig å forstå hva terrorisme faktisk er. Når media skriver om terrorisme har du kanskje også merket deg to andre begreper: ekstremisme og radikalisering. Disse begrepene brukes for å forstå hvorfor noen mennesker velger å utføre terrorangrep. Til sammen utgjør begrepene terrorisme, ekstremisme og radikalisering kjernen i å forstå både hvorfor terrorangrep skjer og hvordan stater kan bekjempe terrorisme.

Historisk bakgrunn

Terrorisme er ikke et nytt fenomen, og man finner beretninger om terrorisme i noen av menneskehetens eldste tekster. Ordet i seg selv ble for første gang brukt under Den franske revolusjonen, men terrorisme har preget vår historie lenge før det.

Zealot-Sicarii’ene, en ekstremistisk utbrytergruppe fra de jødiske selotere fra rundt 70 år etter vår tidsregning, anses av mange som verdens første terrorgruppe. Siden da har terrorisme vært til stede under frigjøringskriger, motstandsbevegelser, revolusjoner, borgerkriger og mellomstatlige kriger. For grupperinger og opprørere uten tilsvarende militær styrke som staters hærer har terrorisme vært et mye brukt virkemiddel i krig.

Motivasjonen for terrorangrep har endret seg med tiden. Ser man til Europa, var det 19. århundre preget av venstreekstreme og ulike nasjonalistiske separatistgrupperinger.

Etter angrepet mot USA i 2001, ofte omtalt som 9/11, har imidlertid internasjonale islamistiske terrorisme blitt ansett som en av de største truslene. 2977 mennesker mistet livet. Dette illustrerte det potensielle skadeomfanget som finnes i slike angrep. Masseskytingen i Oslo 25, juni 2022 er et eksempel på et annet angrep motivert av radikal islamisme.

Også høyreekstrem terrorisme har rammet Europa og Vesten utover 2000-tallet. Angrepet mot Utøya og regjeringskvartalet i 2011, hvor totalt 77 mennesker mistet livet, var motivert av høyreekstremisme. Det samme var angrepet mot al-Noor moskeen i Bærum i 2019.

Begrepsavklaring

Terrorisme

Terrorisme kjennetegnes ved å være et politisk virkemiddel, altså vil et terrorangrep alltid vært motivert av et politisk mål. En separatistgruppe som utfører et terrorangrep har for eksempel et politisk mål om løsrivelses fra staten, mens en islamistisk terrorgruppe for eksempel vil ha et politisk motiv om at staten styres etter deres ekstreme tolkning av islam. Videre kjennetegnes terrorisme ved at den tar i bruk makt eller vold. Terrorisme brukes gjerne for å skape frykt og vil dermed ofte rammer en større andel av befolkningen enn de direkte ofrene.

Radikaliseringer

Radikaliseringer et begrep som brukes for å forstå hvorfor mennesker kan bli tilbøyelige til å utføre terrorangrep eller ta del i en terrororganisasjon. Radikaliseringen sees ofte på som en prosess hvor man utvikler et ensidig verdensbilde. En person som ikke har gjennomgått en radikaliseringsprosess vil for eksempel godta at det er mange ulike måter å tolke verden på, mens en radikalisert person ikke vil godta noen alternative perspektiver. I en radikaliseringsprosess vil personen på sikt kunne støtte eller oppfordre til vold, og videre se på terror som et nødvendig virkemiddel for å oppnå sitt ensidige verdensbilde. En radikaliseringsprosess er ulik fra menneske til menneske, og den blir påvirket av konteksten personen lever i. Den kan være både kort og lang, og selv om en radikalisert person måtte oppfordre til vold/terror så betyr ikke det at personen faktisk vil gjennomføre en terrorhandling.

Ekstremisme

Skille mellom radikalisert og ekstremist går ofte på om gruppen eller personen kan ansees som anti-demokratisk. En radikalisert person kan for eksempel ha svært ytterliggående meninger, men fremdeles støtte om opp demokratiet. En ekstremist vil derimot ikke støtte opp om et demokratisk styre, og et tydelig anti-demokratisk tegn er bruk av vold.

Ekstremisme eller ekstrem, er dermed et begrep som brukes om personer som tilslutter seg en anti-demokratisk ideologi, gruppe eller nettverk som er villig til å bruke vold for å oppnå politiske mål. Hva det politiske målet er kommer an på hvilken gruppe/ideologi ekstremisten støtter. I Norge er det særlig to former for ekstremisme som utgjør en sikkerhetstrussel: islamistisk ekstremisme og høyreekstremisme.

Dagens situasjon

Terrortrusselen er en global sikkerhetsutfordring. Gjennom vestlig media kan man få inntrykk av at europeiske land i særlig grad er utsatt for terrorangrep. Faktum er at alle de 10 landene som ifølge Global Terrorism Index ble mest berørt av terrorisme i 2022 enten er afrikanske eller asiatiske land. Øverst på listen liger Afghanistan, Burkina Faso, Somalia, Mali og Syria.

I 2022 døde 6 701 mennesker i terrorangrep på verdensbasis. Selv om tallet fremstår høyt, var dette 38 prosent lavere enn i 2015. Bare 27 av dødsfallene fant sted i Europa, hvorav 17 av dem i Tyrkia. Totalt ble det gjennomført 79 terrorangrep på det europeiske kontinentet i 2022.

Felles for landene hvor terrortrusselen er størst, er at de preges av krig og konflikt. I 2022 skjedde 98 prosent av dødsfallene fra terrorangrep i krigsherjede land. Graden av terrorisme følger dermed nivået av politisk ustabilitet. Årsaken til dette er at terrorister får større spillerom under en pågående konflikt, og ofte fyller et maktvakuum eller bruker terrorisme som virkemiddel i asymmetrisk krigføring.

Terrorisme og ekstremisme

Test dine kunnskaper om temaet terrorisme, ekstremisme og radikalisering!

Vis flere artikler

Relevante temaer:

Drøftningsoppgaver

  1. Stadig mer av dagens terrorvirksomhet og radikalisering foregår på internett. Større grad av statlig overvåkning vil kunne forhindre potensielle terrorangrep. Samtidig kan større grad av overvåkning av egen befolkning stride med menneskerettighetene, blant annet retten til privatliv. Diskuter om stater bør kunne tilsidesette menneskerettighetene for å forebygge terrorisme.
  2. Høyreekstremisme og islamistisk ekstremisme ble i årets trusselvurdering fra PST ansett å utgjøre en like stor sikkerhetstrussel i Norge. Hva kjennetegner disse to formene for ekstremisme? Har de noe til felles?
  3.  I 2022 skjedde 98 prosent av terrorrelaterte dødsfall i krigsherjede land. Samme år var Afghanistan det landet som var hardest rammet av terrorisme. Diskuter hvorfor disse områdene er mest berørt av terrorisme med utgangspunkt i BNP, grad av fattigdom og krig/konflikt.
  4. Media har som samfunnsoppdrag å formidle om alt som skjer i verden – også terrorisme. Kan medias dekning av terrorisme skape mer frykt og gi terrorgrupper unødvendig oppmerksomhet? Eller utfører media sitt samfunnsoppdrag med dagens dekning av terrorisme? Diskuter medias samfunnsoppdrag som «den fjerde statsmakt» opp mot terrorismens mål om å skape frykt.
  5. Bør ekstreme aktører få lov til å ytre seg i det offentlige rom, eller bør de sensureres? Diskuter grensene for ytringsfriheten i lys av høyreekstreme aktører i Norge.
  6. Terrorisme er ikke et nytt fenomen, og får svært mye oppmerksomhet. Likevel finnes det ingen internasjonal enighet om hvordan terrorisme kan defineres. Diskuter hvorfor det er så vanskelig å enes om en terrordefinisjon.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.