Introduksjon til Forsvarets operative hovedkvarter (FOH)

Fra et fjellanlegg utenfor Bodø koordinerer Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) alle Forsvarets militære operasjoner. Hovedkvarteret spiller også en sentral rolle i samarbeid med sivil sektor.

Forsvarets operative hovedkvarter holder til i fjellanlegget på Reitan utenfor Bodø. Foto: Jonas Selim/Forsvaret

FOH har det øverste ansvaret for Forsvarets operative virksomhet. Forsvarets aktivitet er basert på de forsvarspolitiske målene gitt av Stortinget. FOH sin rolle er å sørge for at all militær aktivitet er koordinert både internt i Forsvaret og med sivile aktører. FOH bidrar til å ivareta norske interesser gjennom planlegging og ledelse av norske militære operasjoner i både inn- og utland. Hovedkvarteret spiller også en viktig rolle i å bidra til at norske myndigheter til enhver tid har oversikt over hva som foregår i våre egne nærområder.

Et mål om mer sentralisert ledelse 

FOH ble opprettet i 2009 som et resultat av ønsket om samlet operativt hovedkvarter. Forsvarets fellesoperative hovedkvarter (FOHK), hadde hatt en overordnet funksjon tidligere, men strukturen var mer desentralisert. På Reitan var Landsdelskommando Nord-Norge (LDKN) ansvarlig for operasjoner i de nordligste delene av Norge, samt tilstøtende havområder. Ved opprettelsen av FOH ble både FOHK og LDKN nedlagt. Et samlet hovedkvarter ble satt under ny ledelse på Reitan.

Siden 2009 har FOH bygget opp helt ny organisasjon. Formålet har imidlertid hele tiden vært å utgjøre det koordinerende leddet for all norsk militær virksomhet. Det er FOH som har oversikt over og planlegger aktiviteten. Dette gjelder uansett om et jagerfly skal på vingene, en øvelse skal avholdes eller norske styrker blir sendt til utlandet. Denne «spisse» delen av Forsvarets aktiviter kalles ofte for den operative delen.

Med opprettelsen av ett felles hovedkvarter ble den operative delen av Forsvarets virksomhet også mer tydeligere underlagt sjef FOH sitt ansvarsområde. På denne måten ble det et tydeligere skillet mellom Forsvarets øverste ledelse, Forsvarsstaben, som har ansvar for de overordnede prosessene, og den operative virksomheten, representert ved FOH. Sjef FOH er dermed plassert direkte under Forsvarssjefen i Forsvarets organisasjonsstruktur.

Nasjonal tilstedeværelse og suverenitetshevdelse

Et viktig mål for Forsvaret er å ha oversikt over all aktivitet i Norges nærområder. Norges enorme havområder gjør det særlig viktig å ha oppdatert informasjon om for eksempel skipstrafikk og lignende. Norske myndigheters evne til å kunne ta beslutninger på bakgrunn av tilstrekkelig og sikker informasjon, er avhengig av Forsvarets evne til å innhente og behandle informasjonen først.

Luftforsvarets overvåkningsfly er et av redskapene Forsvaret har tilgjengelig for å overvåke Norges nærområder. Foto: Stian Roen/Forsvaret

Forsvaret innhenter informasjon igjennom en rekke plattformer, både på land, til sjøs og i luften. Selve etterretningsinnhentingen gjøres av andre deler av Forsvaret, blant annet Etterretningstjenesten. Innhenting av informasjon er også en viktig del av Forsvarets daglige virksomhet. Innhentingen gjøres blant annet ved radarer, Luftforsvarets maritime overvåkningsfly og Sjøforsvarets skip. FOH sin rolle er å analysere og sette sammen informasjonen. Slik kan Forsvaret til enhver tid sitte med et oppdatert situasjonsbilde.

FOH fungerer med andre ord som en sentral for alt som hentes inn av etterretning både fra sivile og militære aktører. På bakgrunn av informasjonen hovedkvarteret sitter med kan de planlegge og iverksette eventuelle operasjoner. I tillegg spiller FOH en stor i utarbeidelsen av planverk både for militære overfall på Norge, og ved andre beredskapssituasjoner.

Viktigheten av å ha kontinuerlig oversikt er ikke bare militært begrunnet. Informasjonen FOH sitter med er også en viktig del av beslutningsgrunnlaget for sivile myndigheter. Det gjelder kanskje spesielt i beredskapssituasjoner, samt søk- og redningsoperasjoner langs kysten, men også i forsvarspolitikken generelt.

Fra fokus på internasjonale operasjoner til øvelser nasjonalt

På tidspunktet for opprettelsen av FOH i 2009, var det norske bidraget til operasjonen i Afghanistan fremdeles betydelig. Det nyopprettede hovedkvarteret fikk det overordnede ansvaret for denne og alle andre internasjonale operasjoner. Planlegging og gjennomføring av militære bidrag utenlands krever høy grad av samordning både internt i Forsvaret, og med aktørene man samarbeider med. Dermed gikk mye av oppmerksomheten til det nyopprettede hovedkvarteret til koordinering av den internasjonale innsatsen.

Fra det såkalte Joint Operations Center (JOC) inne på Reitan styres mange av Forsvarets operasjoner. Foto: Jonas Selim/Forsvaret

I årene etter 2009 skiftet fokuset fra deltagelse enkelte større internasjonale operasjoner til flere mindre bidrag. I tillegg førte utviklingen i Norges nærområder på 2010-tallet til at mer oppmerksomhet ble rettet hjemover. I de siste årene har russiske militæraktivitet i nordområdene og økt stormaktsinteresse i Arktis gjort at stadig mer tid og ressurser dedikeres hit.

Den russiske annekteringen av Krim-halvøya i 2014 ble et vendepunkt for norsk forsvars- og utenrikspolitikk. Norge har lang tradisjon for samtaler og samarbeid med Russland. Mye av den militære dialogen mellom de to landene ble og blir fremdeles håndtert av FOH. Etter 2014 endret situasjonen seg derimot betraktelig. Store deler av det norsk-russiske samarbeidet ble lagt på is, og det ble færre faste møtepunkter for dialog.

Et mer anstrengt samarbeidsklima internasjonalt medførte dermed et endret fokus både i Norge og blant våre allierte. For FOH medførte endringene at virksomheten knyttet til den daglige suverenitetshevdelsen på norsk territorium ble viktigere. Samtidig ble nordområdene viktigere for Norges allierte i NATO, og FOH har i senere år vært ansvarlig for flere større øvelser i regi av NATO, som for eksempel Trident Juncture i 2018.

FOH sin organisasjon og lokalisering

Sjef FOH leder Forsvarets operative virksomhet.
Siden februar 2021 har FOH vært ledet av Yngve Odlo.
Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Sjef FOH er delegert det øverste ansvaret for den operative virksomheten i Forsvaret, og er forsvarssjefens øverste rådgiver innen sitt felt. Fra og med februar 2021 er generalløytnant Yngve Odlo sjef FOH.

FOH sin virksomhet drives hovedsakelig fra fjellanlegget på Reitan i Bodø kommune. Anlegget ble bygget under Den kalde krigen og fungerte som Forsvarets hovedkvarter i Nord-Norge frem til FOH ble opprettet i 2009. Anlegget er stort og strekker seg over omtrent 16 000 kvadratmeter. På Reitan tjenestegjør tilsammen rundt 550 ansatte og førstegangstjenestegjørende.

Reitan er døgnbemannet, noe som naturlig nok er helt nødvendig for å opprettholde den nødvendige graden av beredskap.

Flere forsvarsavdelinger er representert ved hovedkvarteret på Reitan, blant annet for å understøtte FOH sin virksomhet. Nasjonalt luftoperasjonssenter (NAOC), som er underlagt Luftforsvaret, holder norsk luftrom under oppsyn fra fjellanlegget, i tillegg til at blant annet Cyberforsvarets avdeling for cybertjenester og -operasjoner (CTO) har soldater på basen. Det har også vært planer om å flytte ledelsen av Luftforsvaret til Reitan.

FOH som del av totalforsvaret

Det operative hovedkvarteret på Reitan er ansvarlig for å koordinere Forsvarets samarbeid med sivil sektor. Dette har stor betydning i beredskapssituasjoner som ligger utenfor det rent militære domenet. Her har FOH rollen som bindeledd mellom Forsvaret og de sivile aktørene.

Blant annet vil FOH ved anmodning fra politiet, i tråd med bistandsintruksen, være den aktøren som koordinerer Forsvarets bistand til aksjonen. Dessuten vil FOH spille en stor rolle i utarbeidelsen av planverk for forsvaret av norsk territorium, og en viktig del av denne forsvarsplanleggingen er samkjøring av sivile og militære ressurser. På denne måten er FOH også en aktør i det norske totalforsvaret.

FOH er med sin spesielle kompetanse en viktig del av totalforsvaret. Foto: Delia Bakke/Forsvaret

Både i prosessen med informasjonsinnhenting og i utarbeidelsen av nasjonale planverk vil derfor FOH være avhengig av samarbeid med andre aktører i samfunnet. Ledelsen ved FOH har for eksempel tett dialog med sivile aktører som politi, toll og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

FOH sin rolle overfor det sivile samfunnet involverer dermed både utarbeidelse for planverk ved invasjon, innhenting og deling av informasjon, og koordinering av militære bidrag der hvor dette blir etterspurt. På denne måten kan sivile aktører dra nytte av kompetansen FOH sitter med, ved å blant få informasjon i søk- og redningsaksjoner, bistand ved større naturkatastrofer, og mye mer. Forsvarets operative hovedkvarter vil dermed fortsette å spille en sentral rolle både i fred, krise og krig.

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.