Introduksjon til militærpolitiet

Militærpolitiet (MP) kan ansees som Forsvarets interne politi. MP håndhever militær lov og orden på militære områder og for alt militært personell. Der Forsvaret er til stede, er det som oftest også MP-soldater.

Militærpoliti fra MP kompaniet i Brigade Nord hjelper til med å avvikle trafikk gjennom Heggelia sentrum under øvelse Cold Response 2020. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret.

Forsvarets militærpoliti utøver kampstøtte og lederstøtte på alle nivå i Forsvaret – for militære sjefer, avdelinger og enkeltpersoner. Militærpolitiet opererer innenfor fire funksjonsområder: polititjeneste, mobilitetsstøtte, sikkerhet og fangehåndtering. 

Forsvarets militærpolitiavdeling (FMPA) skal ivareta behovet for militærpolititjenester for hele Forsvaret i fred, krise og krig. Sjefen for FMPA, oberstløytnant Terje Myhre (per 2021) har ansvaret for avdelings to fagområder: militærpolititjeneste og militær livvakttjeneste. Her skal vi se nærmere på militærpolititjenesten. 

Organiseringen av militærpolitiet

Forsvarets militærpoliti ble etablert i sin moderne form i Skottland under Den andre verdenskrig. Kjerneoppgavene er fortsatt de samme i dag: militærpolitiet skal være en spesialavdeling som er opplært og organisert for politioppgaver innenfor militæret i fred, krise og krig. Slik som er tilfellet for Forsvaret generelt, har imidlertid også militærpolitiet gjennomgått omorganiseringer siden etableringen. 

Militærpoliti fra HV-02 sikrer havneområdet ved Akerhuskaia i forbindelse med at det amerikanske kommandoskipet USS Mount. Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret.

Forsvarets militærpoliti er i dag underlagt FMPA, som igjen er underlagt Hæren. Tidligere var FMPA underlagt Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte (FKL). Da FKL ble overført fra Hæren til Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) i 2017, forble imidlertid FMPA underlagt Hæren. Deler av Forsvarets militærpoliti er likevel fortsatt underlagt FKL og FLO. Et eksempel på dette er Forsvarets militærpolitiskole (FMPS), som utdanner MP-stasjonssoldater, og er en del av FKL. Det samme er tilfellet for Forsvarets hundetjeneste på Hauerseter leir, der militærpolitiets hundeførere blir kurset, samt militærpolitikompaniet i Brigade Nord som er lokalisert i Bardufoss. 

FMPA støtter hele Forsvaret med militærpolititjenester og er derfor til stede over hele landet og på tvers av forsvarsgrenene. Blant tjenestestedene er Gardermoen, Bardufoss, Madla, Oslo, Porsanger, Rena, Sør-Varanger, Bodø, Ørland og Haakonsvern utenfor Bergen. MP er også til stede i Heimevernet (HV). For fremtidige MP-soldater starter imidlertid det hele ved hovedkvarteret for FMPA og FMPS på Sessvollmoen leir like nord for Gardermoen.  

Hvordan blir man egentlig militærpoliti?

I januar og juli hvert år møter vernepliktige opp til førstegangstjeneste ved rekruttskolen for militærpolitiet på Sessvollmoen. Rekruttene har da allerede kommet gjennom et nåløye på sesjon, men blir i løpet av syv uker selektert ut eller til én av tre stillinger man kan ha som militærpoliti: hundefører, MP-samvirkesoldat og MP-stasjonssoldat. 

Soldater fra Militærpolitiet har startet på rekruttskolen på Sessvollmoen. Foto: Frederik Ringnes / Forsvaret.

Som hundefører går mye av tiden med til trening og stell av hund. Fagopplæringen gjennomføres sammen med en av MP-troppene ved militærpolitikompaniet i Brigade Nord. Deretter får man hundeførerkurs ved Forsvarets hundeskole på Hauerseter, før man returnerer til Bardufoss og fortsetter tjenesten ved militærpolitikompaniet i Brigade Nord. Som MP-samvirkesoldat er hovedvekten i opplæringen på politifaglig trening i felt, hvor skyting og feltoperative øvelser er en naturlig del. Også denne fagopplæringen finner sted hos militærpolitikompaniet i Brigade Nord. 

De fleste som blir MP-soldater reiser imidlertid ikke opp til Bardufoss, men fortsetter i stedet med fire måneder fagopplæring ved FMPS på Sessvollmoen og blir MP-stasjonssoldater. Som MP-stasjonssoldat er hovedvekten i fagopplæringen på stasjonstjeneste og politifaglig opplæring. I løpet av de fire månedene på skolebenken får soldatene innsikt i fag som rettslære, rapport- og etterforskningstjeneste, åstedslære, ordenstjeneste og mer. Når fagopplæringen er avsluttet og den røde bereten er tildelt, overføres disse MP-soldatene til en militærpolitistasjon i Hæren, Sjøforsvaret eller Luftforsvaret. Til og med 2013 sendte Forsvaret også MP-stasjonssoldater i førstegangstjeneste til NATO-basene Ramstein Air Base i Tyskland og SHAPE i Belgia. 

Befalsutdanning

Tidligere hadde Forsvaret en egen befalsskolelinje for MP ved Sessvollmoen leir. Denne kunne man søke uten å ha gjennomført førstegangstjeneste ved å komme gjennom nåløyet på Forsvarets opptak og seleksjon (FOS). Elevene som fikk begynne på denne befalsskolelinjen gjennomgikk en ettårig fagutdanning før de ble sendt ut som sersjanter til ulike MP-avdelinger innenlands. Denne linjen ble flyttet til Rena leir som del av Hærens befalsskole i 2013. 

I 2018 endret imidlertid Forsvaret sitt utdanningssystem, og siden 2019 har veien til befalsskolen gått gjennom førstegangstjenesten. Etter førstegangstjenesten kan man i dag søke seg videre som spesialist via egen avdeling til FOS. De som kommer gjennom nåløyet på FOS begynner på en 12 ukers befalsutdanning og får undervisning i emner som militærmakt, ledelse og fysisk trening. I dag er det altså én felles befalsskole for alle forsvarsgrenene som er underlagt Forsvarets høgskole, og denne befinner seg på Sessvollmoen leir. 

Militære oppgaver

Som militærpoliti blir man tildelt politimyndighet på militært område og for alt militært personell. Dette følger av Lov om politimyndighet i forsvaret. Med denne myndigheten skal MP-soldatene håndheve den militære straffeloven, og støtte militære sjefer, avdelinger og enkeltpersoner i hele Forsvaret. Disse oppgavene har militærpolitiet i fred, krise og krig, både i inn- og utland. Samtidig skal militærpolitiet samarbeide med sivilt politi.  

På oppdrag med POMLT (Police operational monitoring liaison team) som består av norske og amerikanske soldater, og sivilt norsk politi i Dowlatabad i Faryab provinsen, Afghanistan. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret.

Forsvarets militærpoliti er en spesialavdeling som sammen med militær livvaktavdeling er opplært og organisert for fire funksjonsområder: polititjeneste, mobilitetsstøtte, sikkerhet og fangehåndtering. Innenfor militærpolititjenesten vil stillingen som enten hundefører, MP-samvirkesoldat eller MP-stasjonssoldat avgjøre hvilke av funksjonsområdene som tar opp mest fokus i arbeidshverdagen. Som MP-stasjonssoldat vil for eksempel ordens- og etterforskningstjeneste være hovedoppgaven, mens det for hundefører og MP-samvirkesoldat vil være mer grønn tjeneste. I utenlandstjeneste er militærpolitiets primæroppgave å ivareta rettssikkerheten til norsk personell, samt å være rådgivere for militære sjefer. Forsvarets militærpoliti har deltatt i de fleste internasjonale operasjoner der Norge har bidratt med styrker. 

I samfunnet generelt er det politiet som har i oppgave å sikre tryggheten til borgerne, opprettholde lov og orden, samt å forhindre og forebygge straffbare handlinger og etterforske lovbrudd. I en organisasjon som Forsvaret er det likevel behov for en egen spesialavdeling med politimyndighet. Dette er fordi det er egne lover og regler som militært område og militært personell er underlagt i tillegg til sivil lovgivning. Håndhevelsen av disse lovene og reglene er tillagt militærpolitiet. Der Forsvaret er til stede, vil derfor også militærpolitiet som oftest være til stede. 

Meld deg på nyhetsbrev

Vil du få med deg siste nytt fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.